.
 
ALFONSO COMÍN
· Obra Completa
· Escrits sobre l'A. Comín
· Llibres sobre l'A. Comín
 
LA FUNDACIÓ
· Programa d'activitats
· Activitats realitzades
Cicles de conferències
Seminaris
Conferències
Taules rodones
Debats i simposis
En col·laboració
Projectes cooperació

· Premi Internacional

· Publicacions

Col·lecció Memòria
Quaderns
Coedicions
 
Índex de documents
Contactar
 
· Fer-se amic de la Fundació
· Adquirir Obra Completa
 
Projectes de cooperació  
» Tornar a l'índex de projectes

 

 

Centre de reproducció d'espècies menors per millorar la nutrició rural de
vuit comunitats del nord de Chinandega, Nicaragua (2002)

L'any 1984, la Fundació va concedir el primer Premi Internacional Alfons Comín al poble de Nicaragua. I seguint amb la filosofia de donar suport a projectes relacionats amb el premis atorgats, l'any 2002 decideix ajudar un projecte de desenvolupament rural de la Universitat Politècnica de Nicaragua (UPOLI).

El projecte es porta a terme a les comunitats de La Danta (setanta famílies), La Flor (vuitanta famílies), Las Marías (vuitanta-cinc famílies), El Danto (cinquanta famílies), El Rodeito (cinquanta-cinc famílies), El Caimito (setanta-cinc famílies), El Ojoche (seixanta-cinc famílies) i La Carreta (setanta-cinc famílies), totes pertanyents al municipi de Somotillo, situat al nord del Departament de Chinandega, on es calcula que un 56% dels habitants viuen en la pobresa extrema (zones rurals) i un 18% en la pobresa alta (zones urbanes).

La propietat de la terra es caracteritza per minifundis distribuïts entre un gran nombre de microproductors. Per tant, l'activitat econòmica és molt pobra i es redueix a l'agricultura de subsistència de grans bàsics: blat de moro i fesols, sorgo millón, ajonjolí (sèsam) i hortalisses. La desocupació rural, que arriba fins a un 90% entre la població econòmicament activa, ha portat els petits productors i els camperols a l'extrema pobresa, i s'ha creat a la zona un estat de fam que ha afavorit la migració. El 36% d'infants menors de cinc anys pateix desnutrició.

L'objectiu del projecte és proporcionar suport, a través de la creació d'un centre de reproducció i maneig d'espècies menors (gallines ponedores i cabres), perquè, amb pocs recursos, es pugui sustentar cinquanta noves famílies per cada any de durada del projecte. Cada família rep deu gallines i un gall de setze setmanes (a les divuit setmanes trenquen posta i comença la producció d'ous), cada cinc famílies reben una cabra i un boc en edat reproductiva, cosa que permet que incorporin a la seva dieta ous, carn i llet, al mateix temps que s'assegura una reproducció amb una explotació racional. A més, els beneficiaris i beneficiàries estan rebent capacitació referent a la cria i alimentació dels animals. Més enllà de les famílies directament beneficiàries, el projecte beneficia tota la comunitat a la qual pertanyen, amb la venda dels excedents de la producció, contribuint així a millorar el nivell de vida de tot el grup.

S'estan reforestant els patis i les comunitats en general amb espècies de pastura i farratgeres (marango, madero negro, leucaena i guanacaste), sorgo, canya de sucre i fesol gandul per al concentrat orgànic animal, i plàtans, maracuià, papaia i calala, que a la vegada serveixen per a millorar el medi ambient, ja que creen un microclima i preserven el sòl de l'erosió eòlica. El sistema de rec és per goteig artesà. S'ha construït i equipat la galera per a les aus; el 2003 n'hi havia 527, la producció de les quals ha oscil·lat entre els 390 i els 400 ous diaris. Les famílies que van rebre les gallines ponedores utilitzen la producció d'ous (de sis a set al dia per família), tant per al consum familiar, com per a la venda. Així mateix, una part es destina a la reproducció de les aus pròpies i al fons devolvent (el primer any un 40% de les famílies estaven reproduint aus). Pel que fa a la incubadora per a la reproducció avícola (de les gallines ponedores). A causa de les dificultats tècniques i econòmiques per adquirir una incubadora, s'està fent amb mares substitutes (ànegues). Per elles s'ha construït un espai on fan d'incubadora natural.

D'acord amb les capacitats i els costums de les famílies camperoles, s'ha començat amb la producció de gallines, i després s'ha continuat amb el programa de lliurament de cabres. La idea és donar-hi continuïtat i, en un futur, ampliar el projecte diversificant els "ramats" d'espècies menors i estendre-ho a la cria de galls dindi, ànecs, ovelles, conills, abelles i d'altres.

Amb el projecte s'està contribuint a millorar les condicions d'alimentació de la població menys afavorida del Departament de Chinandega, principalment infants, joves, mares lactants i ancians, i en general les cinc-centes famílies de les vuit comunitats, és a dir, 3.300 persones. Sempre respectant el ritme i la cosmovisió de la població beneficiària. Durant els tres anys d'implantació del projecte s'haurà capacitat un total de tres-centes famílies (tenint en compte l'efecte multiplicador), de manera que una vegada finalitzat el projecte el centre de reproducció d'espècies menors (CREMS) continuï funcionant de manera autosostenible.

 

Contrapart local: UPOLI-ICIDRI
Data d'inici: 2003
Data d'acabament: 2006
Subvencionat per: Fundació "la Caixa", convocatòria 2002 (per a 3 anys) Quantitat concedida: 110.000 €
Cost total del projecte: 251.630,94 €

Fundació Alfonso Comín | Av. República Argentina, 216 pral. 1ª | Tel. 93 418 54 97
fdacomin@fdacomin.e.telefonica.net